Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Profylaktický servis

P
Profylaktický servis klimatizačných zariadení je nevyhnutný pre bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť. Profylaktickým servisom zabraňujeme tvoreniu baktérií a plesní, ktoré negatívne vplývajú na Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych. Pravidelnou údržbou predchádzate poruchám. Vyčistenie klimatizácie Vám vie znížiť spotrebu energie a následne aj vynaložené finančné prostriedky. Profylaktický servis vykonávame na všetkých druhoch klimatizačných zariadení a vzduchotechniky.
Kvalitný servis sa skladá z mnohých odborných úkonov, ktoré vykonávame s dôrazom na dôslednosť a výrobcom predpísané normy, aby sme zabezpečili optimálny chod zariadení,  keďže zanedbanie ktoréhokoľvek detailu može mať negatívny dopad na životnosť Vášho zariadenia.

Záručný a pozáručný servis

Naše služby sú komplexné a preto je pre nás samozrejmosťou záručný a pozáručný servis Vašich zariadení. Pre našich klientov zabezpečujeme čo najrýchlejšie riešenie technických problémov. Zabezpečujeme kompletnú starostlivosť zariadení počas celej doby ich životnosti.

Originálne náhradné diely

Naša spoločnosť Vám poskytuje originálne náhradné diely ideálne pre daný typ Vášho zariadenia. V prípade nedostupnosti originálneho náhradného dielu, disponujeme adekvátnymi náhradami daného dielu, stanoveným výrobcom zariadenia.

Vzduchotechnické a klimatizačné filtre

Naša spoločnosť dodáva vzduchotechnické a klimatizačné filtre pre rôzne zariadenia s použitím v širokom spektre prevádzok. Ponúkané rôzne triedy a druhy filtáciít na základe určenia výrobcom alebo na základe požiadavky zákazníka. Filtračné vložky dodávame aj v neštandardných veľkostiach a pre všetky typy vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek.

Spracovanie hlásenia na životné prostredie

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné hlásenie, ako aj oznamovanie na príslušne úrady.

Kontrola zariadení v zmysle zákona č. 286/2009

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných zariadení s obsahom fluórovaných plynov nad 5 ton CO2 ekvivalentu.
Od 1. septembra roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových plynoch” (F-plynoch) a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z. Cieľom tejto legislatívy je zníženie a zamedzenie nadlimitných únikov týchto plynov.
Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá (ďalej len „F-plyny“). Zákon ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení slúžiacich na chladenie/klimatizáciu a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.

Kontrola zariadení v zmysle zákona č. 314/2012

Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Evidencia a oznamovacia povinnosť

Prevádzkovateľ (Vlastník) zariadenia je povinný viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach.

Prevádzkovateľ (Vlastník) zariadenia je povinný oznámiť príslušnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku.

Pravidelné kontroly úniku.
Osoby s osvedčením pravidelne kontrolujú úniky chladiva z chladiacich a klimatizačných zariadení, a tepelných čerpadiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny nad 5 ton CO2 ekvivalentu.