Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného
prostredníctvom on-line obchodu ECOKLIMA s.r.o. umiesteného na webovom rozhraní
“www.ecoklima.sk” predávajúceho:
ECOKLIMA s.r.o.
zápis: OR Okr. súd Trnava, odd. Sro, Vložka číslo: 35637/T
sídlo: Žilinská cesta 126, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 48 097 781
IČ DPH: SK2120045202

I. VADY TOVARU

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:
• 1. má vlastnosti, ktoré boli medzi Predávajúcim a Kupujúcim dojednané, ktoré Predávajúci
popisuje alebo ktoré Kupujúci mohol očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe
reklamy
• 2. je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti
• 3. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov vrátane záväzných technických noriem
Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na
elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nevyhovuje predstave Kupujúceho, má
v prípade, že je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v
súlade s článkom V.1 Všeobecných obchodných podmienok.
Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol
chybný už pri prevzatí.
Predávajúci ďalej zodpovedá Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom (článok I.1 Všeobecných
obchodných podmienok) za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej lehote. Ak Kupujúci nie je
spotrebiteľom, záruka za akosť sa neposkytuje. Článok II. sa vzťahuje výlučne na
spotrebiteľov.

II. ZÁRUČNÁ DOBA

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná lehota dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia
tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená
dlhšia záručná lehota. U použitého tovaru je záručná lehota dvanásť mesiacov od prevzatia
tovaru. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná lehota do
takéhoto dátumu.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada tovaru, pre ktorú sa zakúpený
výrobok nemôže riadne používať, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho
bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Takúto vadu je Predávajúci povinný bez zbytočného
odkladu odstrániť. U odstrániteľnej vady môže Kupujúci tiež namiesto odstránenia vady
požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu chybného tovaru , alebo ak sa vada
týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môže
Predávajúci vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť
tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci tiež v prípade, ak ide síce o
odstrániteľné vady, ak však pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád tovar nemôžete riadne užívať. U použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu
cenu má Kupujúci nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Doba od uplatnenia práva zo
zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný tovar
prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie
o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene
tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k
výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

IV. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

Práva z vadného plnenia Kupujúcemu neprináležia, ak:
• 1. vedel o vade pred prevzatím tovaru
• 2. vadu sám spôsobil – neodborná montáž, necertifikovanou firmou
• 3. uplynula záručná doba
Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
• 1. opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním (za opotrebenie spôsobené používaním sa
považuje i zníženie kapacity batérií a akumulátorov)
• 2. vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou
údržbou alebo nesprávnym skladovaním
V prípade vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola
nižšia cena dohodnutá.
Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne za ujmy na majetku a tovare,
ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním či zneužitím tovaru, prípadne
nedbalosťou.

V. REKLAMAČNÉ KONANIE

Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady. Kupujúci
uplatní reklamáciu tak, že informuje Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne o
podaní reklamácie. Kupujúci opíše vadu a oznámi svoj návrh na spôsob riešenia reklamácie.
Reklamovaný tovar môže Kupujúci vrátiť na kamennej predajni, reps. odbernom mieste
predávajúceho (ak takú Predávajúci prevádzkuje) alebo ho doručíť (inak ako na dobierku,
ktorú Predávajúci nebreberá) na doručovaciu adresu:

ECOKLIMA s.r.o.
sídlo: Žilinská cesta 126, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Pre účely zaslania tovaru je Kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení
tovaru – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru (napr. blok
z registračnej pokladnice), spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu
reklamácie podľa zákona. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol
Predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej
veci. Po doručení reklamácie Kupujúcim ako spotrebiteľom určí Predávajúci spôsob
vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za
nový výrobok.
Ak Kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy,
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho
zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak Kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a
Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je
výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukáže Kupujúci zodpovednosť
Predávajúceho za vadu, môže Kupujúci reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu do
14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.
O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. V
prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo
dňa uplatnenia reklamácie.