Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) sa vzťahujú na
zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu ECOKLIMA s.r.o. umiesteného na
webovom rozhraní “www.ecoklima.sk” (ďalej len “webové rozhranie”) medzi
Predávajúcim:
ECOKLIMA s.r.o.
zápis: OR Okr. súd Trnava, odd. Sro, Vložka číslo: 35637/T
sídlo: Žilinská cesta 126, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 48 097 781
IČ DPH: SK2120045202
a
Kupujúcim:
Každá fyzická alebo právnická osoba nakupujúca prostredníctvom on-line obchodu
ECOKLIMA s.r.o. umiesteného na webovom rozhraní “www.ecoklima.sk”.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predávajúci sa na základe kúpnej zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v
objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať (buď osobne alebo od dopravcu) a
zaplatiť zaň kúpnu cenu uvedenú v objednávke.
Kúpna cena (alebo len “cena”) zahŕňa daň z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo
ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,
akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny
môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.
Výška všetkých nákladov je Kupujúcemu oznámená vždy pred záväzným odoslaním
objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci uhradením úplnej kúpnej ceny a
prevzatím tovaru.
I.1 Osobitné ustanovenia o spotrebiteľoch
Spotrebiteľom sa rozumie výlučne fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania
alebo povolania.
Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení týchto obchodných podmienok so spotrebiteľom je
spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
V prípade, ak je účastníkom – kupujúcim právnická osoba, alebo osoba konajúca v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa o spotrebiteľskú
zmluvu nejedná a na Kupujúceho sa nevzťahuje ochrana spotrebiteľa podľa príslušných právnych
predpisov a týchto obchodných podmienok. Predovšetkým, kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom,
nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (článok V.1 týchto
obchodných podmienok).
Medzi osobitné práva spotrebiteľa patrí najmä:
• právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je
napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok V.1 týchto obchodných podmienok)
• nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa
riadi Reklamačným poriadkom zverejneným na webovej lokalite “www.ecoklima.sk”
• právo na oznámenie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto
obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní)
I.2 Aplikácia právnych predpisov
Na právne vzťahy vzniknuté z kúpnej zmluvy sa aplikuje právny poriadok Slovenskej
republiky. Právne vzťahy sa spravujú:
• týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
• Reklamačným poriadkom
• Vyhlásením o ochrane osobných údajov,
• podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy
• objednávkou a jej prijatím zo strany Predávajúceho
• zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len “Občiansky zákonník”)
• zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ak Kupujúci nie je spotrebiteľom)
• zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
(len ak Kupujúci je spotrebiteľom)
• zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o
ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku”)
I.3 Oboznámenie sa so všeobecnými obchodnými podmienkami
Zaslaním objednávky vo webovom rozhraní Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými
podmienkami oboznámil. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo
dopĺňať. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok,
za ktorého účinnosti vznikli.

II. KÚPNA ZMLUVA
II.1 Prezentácia tovaru Predávajúcim
Predávajúci na webovom rozhraní uvádza zoznam tovarov vrátane popisu hlavných vlastností
jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena za tovar vrátane všetkých daní a
poplatkov, s výnimkou nákladov na dodanie. Táto prezentácia tovaru je informatívneho
charakteru, a nejedná sa o návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka.
Pre uzavretie kúpnej zmluvy je nutné, aby Kupujúci vytvoril a odoslal objednávku
a zároveň predávajúci musí objednávku prijať.
II.2 Kúpna cena
Cena prezentovaného tovaru a cena za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po
dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné
vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné. V
prípade, že na strane Predávajúceho došlo na webovom rozhraní alebo v priebehu
objednávania k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny, neštandardných údajov alebo
termíne dodania tovaru, prípadne ak je tovar vypredaný alebo trvale u dodávateľa nedostupný,
má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy, čím mu vznikne povinnosť vrátiť Kupujúcemu
zaplatenú kúpnu cenu (v prípade, že Kúpna cena bola vopred zaplatená prevodom alebo
vkladom na účet Predávajúceho).
Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už stratila
platnosť, Predávajúci bezodkladne na túto skutočnosť Kupujúceho vhodným spôsobom
upozorní. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu objednávky Kupujúceho, Predávajúci nie je povinný
zmluvu uzavrieť. Zároveň platí, že na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku
ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím zo strany
Predávajúceho.
II.3 Objednávka
Kupujúci podáva objednávku tak, že ju vytvorí prostredníctvom webového rozhrania
(vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa
aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní Predávajúci umožňuje. Každá
objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné
označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený
spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (dodacie a prípadne fakturačné).
Rekapitulácia celej objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti na zvolenom spôsobe
dopravy a platby) bude Kupujúcemu oznámená pred jej záväzným odoslaním. V tomto
momente má Kupujúci poslednú možnosť meniť zadané údaje.
Záväznú objednávku Kupujúci podá stlačením tlačidla “Objednávka s povinnosťou platby”.
Údaje uvedené v záväznej objednávke sa považujú za správne a úplné. O ich zmene musí
Kupujúci bezodkladne informovať Predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.
O doručení objednávky je Kupujúci informovaný. Informácia (potvrdenie) o doručení
objednávky je odoslaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky Predávajúcim, pokiaľ
to v potvrdení nie je výslovne uvedené.
Ak bude mať predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže Kupujúceho
kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo neoverenú objednávku
zamietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí tak, ako keby nebola podaná.
II.4 Prijatie objednávky a vznik kúpnej zmluvy
Okamihom vzniku kúpnej zmluvy je prijatie objednávky zo strany Predávajúceho. Prijatie
objednávky Predávajúci odošle e-mailom Kupujúcemu na adresu, ktorú zadal v objednávke.
V prípade, že Predávajúci ešte neprijal objednávku a Kupujúci už uhradil celú kúpnu cenu
alebo prevzal tovar, kúpna zmluva vznikne uvedeným konaním (podľa toho, čo nastane skôr).
II.5 Uchovanie zmluvy
Zmluva nie je uzatváraná v listinnej podobe s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto
obchodné podmienky, objednávka Kupujúceho a jej prijatie Predávajúcim. Celá zmluva spolu
s obchodnými podmienkami bude Kupujúcemu zaslaná potvrdzujúcim e-mailom alebo na
jeho písomnú žiadosť aj vytlačená poštou za úhradu nákladov s tým spojených. Zmluva je
uzatvorená v slovenskom jazyku. Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivuje
Predávajúci v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie
ju Predávajúci Kupujúcemu zašle e-mailom. Pre vylúčenie pochybností platí, že jednu kópiu
zmluvy spolu s obchodnými podmienkami zasiela predávajúci Kupujúcemu v potvrdzujúcom
e-maile.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
III.1 Možnosti platby
Platba za tovar je možná v mene euro (EUR).
Kupujúci môže vykonať úhradu kúpnej ceny nasledovnými spôsobmi:
• v hotovosti v prevádzkach Predávajúceho pri osobnom odbere
• bezhotovostne pred dodaním tovaru (v prípade, že bezhotovostná platba je pre objednávku
povolená), a to prevodom na bankový účet Predávajúceho vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.
s., IBAN: SK53 0900 0000 0050 7509 5406. Bezhotovostnú platbu Kupujúci vykoná podľa
platobných údajov oznámených v potvrdení objednávky
Vybrané spôsoby platby môžu byť ďalej spoplatnené. Všetky poplatky sú uvedené na
webovom rozhraní. Rekapitulácia objednávky obsahuje vždy údaj o konečnej cene, ktorá už
poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahrňuje.
III.2 Splatnosť kúpnej ceny
V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade
bezhotovostnej platby (v prípade, že bezhotovostná platba je pre objednávku povolená) pred
dodaním tovaru je cena splatná do piatich (5) dní odo dňa prijatia objednávky. Záväzok
Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania
príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci neuhradí kúpnu
cenu v lehote piatich dní odo dňa prijatia objednávky, má Predávajúci právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť.

IV. DODACIE PODMIENKY
IV.1 Spôsoby dodania tovaru
Spôsoby dodania tovaru uvádza Predávajúci na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob
dodania tovaru si zvolí Kupujúci v objednávke. Pri zaslaní tovaru na dobierku dopravcu
určuje Predávajúci.
IV.2 Náklady na dodanie tovaru
Náklady na dodanie tovaru sú podmienené veľkosťou a povahou tovaru a cenníkom dopravcu.
Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Rekapitulácia
objednávky obsahuje vždy údaj o konečnej cene, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy
zahŕňa.
IV.3 Termín dodania
Termín dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a
platby. Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci spravidla odovzdá dopravcovi do troch až piatich
pracovných dní od prijatia objednávky, prípadne od pripísania platby na účet (pri
bezhotovostnej platbe). Dobu dodania tovaru externými dopravcami Predávajúci nemôže
ovplyvniť. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, je Predávajúci povinný dodať
tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak Predávajúci nesplní záväzok dodať
tovar v tejto lehote a nedodá ho ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu je Kupujúci
povinný poskytnúť, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Dodaním tovaru podľa týchto
obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je tovar Kupujúcemu doručený. Tovar sa
považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
• tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
• dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu
• tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru
Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za
nesplnenie povinnosti Predávajúceho dodať tovar, ani za odstúpenie od zmluvy zo strany
Kupujúceho.
IV.4 Povinnosť Kupujúceho pri prevzatí tovaru
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Ak zistí
nedostatky, je povinný bezodkladne o tom informovať dopravcu i Predávajúceho. Ak
Kupujúci odmietne zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné
odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného dokumentu podobnej povahy)
Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia
obalu zásielky v takom prípade nie je možná.
IV.5 Neprevzatie tovaru
Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než
dohodnutým spôsobom, Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s takýmto
doručovaním. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, má Predávajúci nárok
na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších
nákladov, ktoré mu z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Predávajúci má v takom prípade
právo od zmluvy odstúpiť.

V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
V.1 Spôsob odstúpenia od zmluvy Kupujúcim
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa
prevzatia tovaru. Ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej
dodávky. Od kúpnej zmluvy môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpiť aj pred začatím
plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy
treba zaslať na adresu ECOKLIMA s.r.o., Žilinská cesta 126, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika alebo na e-mail info@ecoklima.sk. Pre účely odstúpenia od zmluvy je možné
využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Predávajúci bez zbytočného odkladu
Kupujúcemu potvrdí e-mailom. Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru nie je potrebné nijako zdôvodňovať.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré sú
uvedené v príslušných právnych predpisov (najmä v Občianskom resp. Obchodnom
zákonníku).
V.2 Dôsledky odstúpenie od zmluvy
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola
uzatvorená.
V.3 Neprípustnosť odstúpenia od zmluvy
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť, okrem
iného, od nasledujúcich zmlúv: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa; predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený; predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; predaj
tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom; predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ
tento obal rozbalil; predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o
predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
V.4 Povinnosť Kupujúceho pri prevzatí tovaru
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Ak zistí
nedostatky, je povinný bezodkladne o tom informovať dopravcu i Predávajúceho. Ak
Kupujúci odmietne zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné
odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného dokumentu podobnej povahy)
Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia
obalu zásielky v takom prípade nie je možná.
V.5 Vrátenie tovaru
Kupujúci je povinný vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu:
ECOKLIMA s.r.o.
Žilinská cesta 126, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Vrátený tovar sa nezasiela na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie je Predávajúci
povinný prevziať. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. K
vrátenému tovaru Predávajúci odporúča priložiť: kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto
dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru (napr. blok z
registračnej pokladnice); písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na formulári alebo inak)
a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet alebo poštová poukážka). Do
vyjadrenia Kupujúci uvedie adresu pre doručovanie, telefón a e-mail. Nepredloženie
niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu odstúpenia od
zmluvy podľa zákonných podmienok.
V.6 Vrátenie kúpnej ceny
Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od
zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze skôr, než mu Kupujúci vráti tovar, alebo
preukáže, že Predávajúcemu tovar odoslal. Okrem kúpnej ceny má Kupujúci aj nárok na
vrátenie nákladov na dodanie tovaru Predávajúcemu. Ak však zvolil iný než najlacnejší
spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci náklady na dodanie
tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Peniaze Predávajúci vráti buď rovnakým spôsobom, akým ich prijal, alebo iným spôsobom,
aký bude Kupujúci požadovať. Predávajúci môže peniaze vždy vrátiť i zaslaním na účet, z
ktorého boli peňažné prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci do desiatich
dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný účet predávajúcemu neoznámi). Prijatím týchto
obchodných podmienok Kupujúci vyslovuje svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov
podľa ustanovenia predchádzajúcej vety za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú
žiadne ďalšie náklady. Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na doručovaciu
adresu Predávajúceho hradí Kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený
pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
V.7 Poškodenie tovaru pri jeho vrátení
Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru späť tento zabaliť do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu, pretože Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty
tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak Predávajúci zistí, že
Kupujúcim vrátený tovar je v súlade s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný,
znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, má voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.
V.8 Formulár na odstúpenie od zmluvy
Formulár na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy si Kupujúci môže stiahnuť
na tomto odkaze
.
V.9 Spôsob odstúpenia od zmluvy Predávajúcim
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
• 1. technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru
(článok II.2 týchto obchodných podmienok)
• 2. tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ
prestal dodávať, je aktuálne nedostupný atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať
• 3. plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym
V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude Predávajúci Kupujúceho
o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Kupujúcemu účinné v
okamihu, keď mu je doručené. Ak Kupujúci už úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, vráti
Predávajúci Kupujúcemu prijatú čiastku bezhotovostne na účet, z ktorého úhradu prijal.
Peniaze Predávajúci vráti do piatich pracovných dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A RIEŠENIE SPOROV
VI.1 Uplatnenie práv z vadného plnenia
Všetky práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až 627 občianskeho zákonníka) a reklamačným
poriadkom zverejneným na webovej lokalite “www.ecoklima.sk”. Kupujúci berie na
vedomie, že pred podaním reklamácie je povinný sa s reklamačným poriadkom
Predávajúceho v úplnom rozsahu oboznámiť.
VI.2 Systém riešenia sporov pomocou alternatívnej platformy
Predávajúci osobitne upozorňuje Kupujúceho na možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa
zákona č. 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi
stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu, a Predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
Na adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK sa
nachádza platforma internetového systému riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže
Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tiež možné nájsť na stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
VII.1 Kontrola činnosti Predávajúceho
Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a
bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia
vykonáva tiež kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov
obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.
VII.2 Vybavovanie sťažností
Prípadné sťažnosti či podnety Predávajúci vybavuje prostredníctvom kontaktného
e-mailuinfo@ecoklima.sk. Ďalej sa Kupujúci môže obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo
vzťahu ku Kupujúcemu nie je Predávajúci viazaný žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne
také nedodržiava.
VII.3 Všeobecné informácie
Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť Internet).
Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na
internetové pripojenie alebo na telefónne hovory zo strany Kupujúceho) hradí Kupujúci. Tieto
náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.
Ak nebude dohodnuté inak, všetká korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi Predávajúcim
a Kupujúcim prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo
osobným doručením. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na adresu
elektronickej pošty uvedenú v objednávke.
V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo
nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím
zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu.
Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá
platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je
možné iba písomnou formou.